☰ Menu

การอบรมหลักสูตร “การใช้งาน SERVO MOTOR และการเขียนโปรแกรม QD75”

เมื่อวันที่ 13-14 สิงหาคม 2558 ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทีเคเค เดินทางไปจังหวัดลำพูนเพื่อให้ความรู้กับลูกค้าที่ใช้บริการทีเคเคในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ โดยการอบรมในครั้งนี้เป็นการจัดอบรมคอร์ส “การใช้งาน SERVO MOTOR และการเขียนโปรแกรม QD75” ณ โรงแรมลำพูนวิล จังหวัดลำพูน

shares