☰ Menu

ทีมขายทีเคเค นำเสนอความก้าวหน้ากิจกรรม Building and Leading TKK High Performance Sale Teams

หลังจากที่ได้มีการจัดกิจกรรม Building and Leading TKK High Performance Sale Teams ของฝ่ายขาย ไปเมื่อวันที่ 11 และ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา เพื่อทำการกำหนดแผนกลยุทธ์ วิธีการดำเนินการผ่านโครงการต่างๆ ที่ทีมขายแต่ละทีม ได้ทำการวิเคราะห์ และดำเนินการจัดทำโครงการจริง

โดยเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ซึ่งครบระยะเวลากว่า 3 เดือน ของการดำเนินโครงการ จึงได้มีการจัดกิจกรรม Building and Leading TKK High Performance Sale Teams Follow Up เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละทีม โดยแต่ละทีมได้ทำการนำเสนอผลให้กับผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญ พร้อมกับรับข้อเสนอแนะ ข้อแนะนำต่างๆ นำไปปรับใช้ เพื่อพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

shares